Čtvrtek, 18 Čec 2024
 
 
Vodní doprava

Rozvoj ekologické a ekonomické vodní dopravy, snížení emisí CO2

Plavba je všude ve světě vnímána jako nejekologičtější způsob dopravy. Přednosti a výhody vodní dopravy se nejvíce uplatňují v segmentu zahraničních přeprav, především na dlouhých trasách a v kombinaci s námořní dopravou. Vodní cesty představují zároveň i prostředek pro rekreaci. Osobní i rekreační plavba zaznamenává v poslední době významný rozvoj. V posledních letech se intenzifikovalo úsilí o ještě čistší vnitrozemskou vodní dopravu, v této oblasti je vkládána naděje především do lodí poháněných LNG (zkapalněný zemní plyn).

Inland Navigation Europe - Evropská vnitrozemská vodní doprava


Porovnání kapacity dopravních módů

 

Vnitrozemská vodní doprava podle komodit

V současné lodní dopravě, která vychází z tradiční skladby přepravovaného zboží stále vede přeprava velkých kusových nákladů. Pro přepravu velkých, zvláště těžkých a dlouhých kusů je lodní doprava jedinou možností, jak rychle a snadno překonat velké vzdálenosti bez omezení. Železnice je omezena maximálním rozměrem přepravovaných kusů, vycházejícím ze šířky a výšky železničního profilu a poloměru zatáček. Poměrně lepší možnosti má silniční doprava, omezená mosty a stoupáními, ovšem přeprava velkých kusů znamená velká omezení pro ostatní účastníky provozu. Silniční doprava proto slouží jen k přiblížení velkoobjemového nákladu k nejbližšímu splavnému úseku vodní cesty. Podmínkou pro lodní přepravu není jen velikost, která je pro železnici nezvládnutelná. Lodní doprava je schopna snížit koncové ceny takových výrobků, jako jsou lokomotivy, turbíny a transformátory, sila, elektrárenské kotle nebo vrtulníky právě snížením přepravních nákladů. Vodní doprava prochází rozsáhlou modernizací s cílem zajistit bezpečnost a ekologický provoz plavidel. Ta jsou vybavována radary, GPS navigací a existují první říční lodě řízené autopilotem nebo poháněné pouze LNG.


Nový vnitrozemský tanker Green Stream poháněný pouze LNG, který byl uveden do provozu 15. března 2013


Rozvoj vnitrozemské vodní dopravy může pomoci odlehčit přetíženým silnicím a dálnicím. Na obr. tlačná souprava s nákladem kamionů na Dunaji.
Foto: Generalní ředitelství vodních cest a plavby SRN, ředitelství Jih

Nakládání vlaku na říčně-námořní loď
Nakládání vlaku na říčně-námořní loď.  Zdroj:
Inland navigation Europe

Lodní souprava složená ze 4 člunů uveze asi 10 000 tun uhlí.
Lodní souprava složená ze 4 člunů uveze asi 10 000 tun uhlí

Druhou komoditou, jejíž doprava je tradičně svěřována lodní dopravě, jsou suché (sypké) náklady. Především se jedná o štěrkopísky, kámen, základní chemikálie, zemědělské produkty, hnojiva, rudy a uhlí. Tyto komodity s nízkou kilogramovou cenou, malými nároky na zacházení a pravidelnost zásobování vyžadují nízkorozpočtové cesty přepravy. Zde lodní doprava nejméně prodražuje vstupní ceny pro zpracovatele surovin. Současná lodní přeprava díky vzdělaným posádkám, pracujícím na směny s moderním vybavením lodí, umožňuje přepravu s přesnými jízdními řády. Lodní doprava je stejně spolehlivou jako železniční doprava, na rozdíl od silniční méně závislou na aktuální dopravní situaci a počasí. V České republice bude otázka nestability Labe a jeho závislosti na množství vody vyřešena zlepšením plavebních podmínek na dolním toku Labe mezi Děčínem a státní hranicí s Německem.

Nová loď na přepravu mouky
Říční loď pro přepravu mouky

Přeprava odpadu po vodě v Londýně
Přeprava odpadu po vodě v Londýně.
Foto: Tomáš Kolařík

Do této skupiny lze zahrnout i přepravu odpadů, která je využívána městy v povodí vodních cest. Přeprava průmyslových a domovních odpadů vodní cestou snižuje průjezdy nákladních vozů v obydlených oblastech.

Říční tanker na přepravu chemických látek
Říční tanker na přepravu chemických látek.  Foto: Tomáš Kolařík


Tlačná souprava složená z říčního tankeru a člunu plně využívá rozměrů plavebních komor na průplavu Rýn-Mohan-Dunaj v Německu.  Foto: Generalní ředitelství vodních cest a plavby SRN, ředitelství Jih

Další přepravovanou komoditou jsou kapalné náklady. Pro přepravu minerálních olejů a maziv, kapalných chemikálií, případně rostlinných olejů nelze nalézt efektivnější přepravní cestu z hlediska objemu a ceny přepravovaného nákladu než tanker. Stejné platí i pro přepravu kapalného zemního plynu. Lodní dopravě může konkurovat u velkých objemů pouze potrubní doprava, jejíž rentabilita je podmíněna vysokou vstupní investicí a dlouhou dobou amortizace.

Typická motorová loď pro přepravu kontejnerů
Typická říční loď pro přepravu kontejnerů.
Zdroj: Inland navigation Europe

Rychle se rozvíjející větví říční dopravy je doprava kontejnerová. Evropská komise požaduje na léta 2002 – 2010 nárůst objemu přepravy kontejnery o 40% tak, aby se podíl zvýšil na 5%. Právě kombinace přepravy s námořní, tj. překládka na vodě je největší výhodou. Mobilní plovoucí překládací jeřáby zkracují jinak nutné čekání na stabilní přístavní kapacity při překládání na suchozemské dopravní prostředky. Právě použití moderních způsobů překládky kontejnerů činí z lodní dopravy vysoce konkurenceschopného podnikatele na trhu přepravy.

Projekt lodi pro přepravu zboží na paletách
Projekt lodi pro přepravu zboží na paletách. Dnes již tato loď převáží zboží po západoevropských vodních cestách.
Zdroj: Bureau Voorlichting Binnenvaart

Přepravu drobného spotřebního zboží říční cestou dosud brzdí jen způsob uskladnění drobného zboží na paletách. Manipulace s paletami je výhodná pro nákladní dopravu, kdy v jediné vrstvě je každá paleta snadno dostupná. Lodní doprava by vyžadovala uskladnění palet ve více vrstvách a způsob manipulace mezi těmito vrstvami. Projekty na lodě pro přepravu palet jsou připravovány a v nejbližších letech by měly být vyřešeny i problémy těchto přeprav.

Loď pro přepravu automobilů
Loď pro přepravu automobilů

Vodní doprava je využívána např. velkými výrobci automobilů. Jak německý Ford v Kolíně nad Rýnem, tak Volkswagen ve Wolfsburgu expeduje skoro polovinu své produkce po vodě. Významně to ulehčuje skladovacím prostorám v závodě, protože pomalu plující lodě s vozidly tvoří rychle dosažitelné vyrovnávací sklady hotových výrobků.


Malá nákladní loď určena pro vodní cesty nižších tříd s nákladem 20 kontejnerů. V ČR by bylo možné využívat malé nákladní vodní dopravy např. na Horní Vltavě nebo Baťově kanálu


Malé nákladní lodě určené pro vodní cesty nižších tříd je možné na velkých vodních cestách spojovaj do větších celků a přepravovat takový celek za pomoci jednoho remorkéru. Zdroj: Voies navigables de France

Zdroj: Evropská komise a Centrální Rýnská komise