Czwartek, 18 Lip 2024
 
 
Meziresortní komise doporučila vládě prodloužení územní ochrany trasy vodní cesty Dunaj-Odra-Labe PDF Drukuj Email
There are no translations available.

Meziresortní komise doporučila vládě prodloužení územní ochrany trasy vodní cesty Dunaj-Odra-Labe

31. prosince 2007 - Meziresortní komise doporučila vládě prodloužení územní ochrany trasy vodní cesty Dunaj - Odra - Labe na základě Územní studie reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení D-O-L.

DOPORUČENÉ aktivity a postupy pro přípravu podkladů k zásadnímu rozhodnutí

§          Připravit a vydat urychleně nové usnesení vlády ČR k zajištění územní ochrany koridoru D-O-L v PÚR ČR 2008 a v územně plánovací dokumentaci v souladu s podmínkami nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb., s platností minimálně do doby prověření reálnosti a účelnosti územní ochrany průplavního spojení D-O-L na úrovni dotčených zemí EU a navazujícího upřesnění evropské dohody AGN, jež povedou k dalším rozhodnutím. Stanovit zároveň formu tohoto zajištění v PÚR 2008, v ZÚR dotčených krajů a v územních plánech dotčených obcí, a uložit podmínku plného respektování této ochrany ze strany dotčených orgánů do doby dalšího rozhodnutí.

§          Iniciovat ve prospěch vyjasnění potřeb dalšího územního hájení koridoru D-O-L a jeho větví jednání se všemi dotčenými státy, s cílem posoudit v úplných evropských souvislostech spektrum problematik realizace, přepravní účinnosti a investiční náročnosti jednotlivých větví D-O-L včetně podmínek finančního zajištění projektu ze zdrojů EU.

§          Iniciovat v rámci nadnárodní spolupráce zpracování komplexního projektu podmínek a vlivů územního hájení koridorů a předpokladů realizace evropské vodní cesty D-O-L napříč územím EU v úsecích Labské, Oderské a Dunajské větve, včetně zpracování jednotné metodiky pro hodnocení vlivů průplavního spojení na vodu a vodní poměry v území a vyhodnocení vlivů D-O-L na udržitelný rozvoj dotčeného území EU. Využít k tomu „Program pro společné nadnárodní projekty CENTRAL EUROPE“, zahajovaný již v roce 2008.

§          Zpracovat prognózu vodohospodářské bilance povodí ČR dotčených trasou průplavního spojení D-O-L pro časové horizonty 2030 a 2050.

 Těmito kroky by měly být pro nejbližší časové období vytvořeny předpoklady pro zajištění územní ochrany příslušných větví D-O-L na území ČR a k vyjasnění dílčích navazujících problematik, a iniciovány kroky k vyřešení souvisejících problematik na úrovni dotčených zemí EU, nezbytné do doby potvrzení konečného, dopravně účinného a reálného rozsahu D-O-L ze strany členských zemí a signatářů evropské dohody AGN.

Celá zpráva zde: ÚZEMNÍ STUDIE REÁLNOSTI A ÚČELNOSTI ÚZEMNÍ OCHRANY PRŮPLAVNÍHO SPOJENÍ DUNAJ-ODRA-LABE